Φύλλο 129ο
ΜΑΪΟΣ  2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1η ΣΕΛΙΔΑ:
ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ (ΚΑΚΩΝ) ΚΑΙΡΩΝ                                                                                            Συνταγματικαί ὀλέθριαι ρυθμίσεις
(Μήπως ἀπαιτεῖται συντακτική συνέλευσις;)
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί ἐπιόρκων

2η ΣΕΛΙΔΑ:

Ὑπῆρξε ὁ Κων/νος Παλαιολόγος «Οὐνίτης»;
Θεσσαλονίκη: ἡ τουρκική ἅλωση

3η ΣΕΛΙΔΑ:
Ὑπῆρξε ὁ Λουκᾶς Νοταρᾶς προδότης;
ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί δικηγόρων
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τοῦ «μηχανισμοῦ διαχειρίσεως κρίσεων».
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Κ.Καβάφη: Ἐπιτύμβιον βασιλέως Κομμαγηνῆς

4η ΣΕΛΙΔΑ:
Ὁ ἀληθής Ἀριστοφάνης