ΦΥΛΛΟ 130ο


ΜΑΪΟΣ  2013
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1η ΣΕΛΙΔΑ:
ΗΜΕΡΑΙ ΠΟΝΗΡΑΙ
Ἡ «ἀποφράς ἡμέρα»
(Ἡ κατάργησις τῆς προκατηργημένης ΕΡΤ)

2η ΣΕΛΙΔΑ:

Τό «Διδασκαλεῖον τῶν Νόμων»
(Ἕνα βυζαντινό Πανεπιστήμιο τοῦ 11ου αἰῶνος)
Ἀλβανικές ἐκλογές

3η ΣΕΛΙΔΑ:
Βασιλείου Ἀ. Κύρκου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Ἀριστοτέλους;)
(Ἐκδόσεις «ΗΡΟΔΟΤΟΣ», Ἀθήνα 2013)
ΓΛΩΣΣΙΚΑ                             
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τοῦ κ. Μανιτάκη
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί τῶν ἄνευ περικοπῆς ὁμολόγων
Κείμενον ἐντός Πλαισίου: Περί «καταιγιστικῶν» ἐπενδύσεων

4η ΣΕΛΙΔΑ:
Χριστιανικό θαῦμα καί Ἑλληνισμός